Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:39) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — PhD програма - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Ph.D. програма: курси

Логічним продовженням навчання в маґістеріумі є можливість долучення до третього рівня освіти – аспірантури або PhD програми за спеціальністю «Фінанси», яка є першою в Україні докторською програмою за європейськими стандартами, організованною  у тісній співпраці з провідними західними університетами та Школою бізнесу НаУКМА. Докторська програма дещо відрізняється від підготовки, яку пропонує традиційна аспірантура. Для кожного докторанта PhD програми з фінансів Фаховою Радою складається індивідуальний графік опонування професійно-орієнтованих дисциплін, необхідних для поглибленого вивчення матеріалу та опонування математичного інструментарію для проведення досліджень відповідно обраній дослідницькій темі. Відповідно до принципових засад органічного поєднання навчання та наукової роботи в системі вищої освіти, всіх докторантів PhD програм залучено до участі в науковій роботі в складі міжнародних дослідницьких груп. Протягом 2008-2010 в рамках PhD програми та лабораторії фінансово-економічних досліджень було сформовано 6 дослідницьких груп з PhD студентів, провідних науковців, фахівців, PhD студентів, магістрів, які працювали над вирішенням таких важливих науково-прикладних завдань: аналіз впливу прямих іноземних інвестицій та середньострокових кредитів на економічний розвиток України та країн з перехідною економікою; аналіз стабільності фінансових систем; оцінка оптимальних обсягів резервів для України в умовах економічної нестабільності; розвиток сучасних методів прийняття фінансових рішень тощо. PhD програма з фінансів орієнтована на формування нової генерації науковців-дослідників, які б досконало володіли економічною та фінансовою теорією, могли комплексно аналізувати макроекономічну та фінансову політику держави із застосуванням сучасного математичного інструментарію, були природно вмонтованими у світовий інформаційний та дослідницький простір.

Викладає: к.е.н., доц. Буй Т. Г.

Метою вивчення дисципліни є комплексне дослідження державних фінансів, що спирається на інституціональне вчення про фінансову науку та основи економіки добробуту в демократичному суспільстві. Курс присвячено розгляду таких проблем як теоретичні основи фінансової діяльності держави та її інституцій, правила прийняття загальнодержавних рішень, аналіз витрат на утримання бюрократії, ефективність діяльності державного сектора та  ефективність процесів бюджетного перерозподілу, тощо. Вивчення курсу передбачає ознайомлення  з сучасним економічним інструментам аналізу  різних методів державної політики, формування навичок аналізу альтернатив державної політики в сфері фінансів та проведення наукових досліджень з даної проблематики.

Викладає: к.е.н., доц. Глущенко С. В.

Метою курсу є формування у майбутніх фахівців спеціальних знань з організації роботи центрального банку, реалізації монетарної політики держави, вміння використовувати одержані знання при виконанні операцій, пов’язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням інших послуг та визначенні основних засад монетарної політики на короткострокову та довгострокову перспективу. Курс містить огляд останніх теоретичних розробок в сфері грошово-кредитної політики та сучасних макроекономічних моделей. Програма охоплює теоретичні питання здійснення грошово-кредитної політики, вивчення прикладів успішного використання інструментів монетарного регулювання в розвинутих країнах та політичні та емпіричні досягнення в цій сфері.

Викладає: д.ф.-м.н., доц. Горбачук В. М.

Метою курсу є ознайомлення з підходами до макроекономічного моделювання економічного зростання з врахуванням впливу різноманітних факторів. Курс включає не тільки вивчення базових концепцій економічного розвитку та регіональної інтеграції, ознайомлення з теоретичними вченнями та практичними відкриттями щодо чинників економічного зростання, однак і репрезентацію можливостей застосування стохастичних та детерміністичних моделей для оцінки та прогнозування впливу факторів на рівень розвитку регіонів та країни в цілому. В рамках курсу слухачі зможуть визначити ключові чинників зростання економічної активності на прикладі реальних даних, проаналізувати вплив обраних факторів на результуючі показники рівня економічного розвитку, розробити обґрунтовані практичні рекомендації щодо аспектів підвищення добробуту населення в рамках досліджуваної економічної або фінансової системи.

Викладає: к.е.н., доц. Базілінська О. Я.

Курс базується на систематизації знань щодо аналізу фінансової діяльності з метою дизайну підходів до прийняття важливих рішень на рівні підприємств та визначення заходів управління згідно з розробленою фінансовою стратегією. Курс охоплює всі сфери фінансів, роблячи особливий наголос на методах оцінки вартості реальних та фінансових активів, визначення оптимальної структури капіталу та його вартості, прогнозування результатів діяльності компаній, прийняття інвестиційних рішень з врахуванням балансу між дохідністю та ризиком. Курс дозволить слухачам охопити всі найважливіші розділи теоретичних та емпіричних досліджень в галузі корпоративних фінансів. Широке використання звітності вітчизняних та іноземних компаній при вивченні курсу забезпечить органічне поєднання теоретичних знань з емпіричними навичками та відповідно високий рівень практичної підготовки аспірантів для проведення самостійних наукових досліджень.

Викладає: д.е.н., доц. Онищенко А. М.

Метою курсу є вивчення здобувачами методологічних особливостей та аспектів застосування моделей прийняття рішень у економіці та фінансах. Характерною особливістю курсу є ознайомлення з можливими методами імплементації невизначеності та ризику у моделях різного типу  з метою подальшої їх оцінки та визначення оптимальних рішень навіть за відсутності чіткої інформації. Курс також передбачає інтерпретацію та аналіз чутливості отриманих в ході моделювання фінансово-економічних рішень.

Викладає: д.е.н., проф. Лук’яненко І. Г.

Науково-дослідний семінар має на меті розвиток навичок проведення самостійних наукових досліджень, вміння чітко визначати актуальність, мету та завдання дослідження, розвиток презентаційних навичок. Даний курс передбачає створення для аспірантів сприятливого фахового середовища для формування структури власного дослідження, визначення найбільш прийнятних методів його проведення та опрацювання ключової літератури за напрямом. Курс спрямовано на обговорення останніх досягнень українських та західних вчених за обраними слухачами темами досліджень.

Викладає: д.е.н., проф. Лук’яненко І. Г.

Даний курс є поглибленим курсом щодо засвоєння теоретичних основ, методології та застосування широкого спекту найбільш поширених сучасних економетричних методів та моделей в фінансово-економічних наукових та дисертаційних дослідженнях.. Протягом курсу аспіранти та молоді дослідники мають змогу поглиблено вивчити теорію, особливості побудови та практику застосування в наукових дослідженнях таких важливих економетричних методів та моделей, які формують економіко-математичний інструментарій сучасного дослідника як векторні авторегресійні моделі коригування похибки (VECM); системи симультативних регресійних рівнянь (SSE);, моделі лонгітюдних даних (Panel Data); логістичні (Logit) та пробіт (Probit) регресійні моделі. Крім того курс передбачає можливість ознайомлення з підходами до побудови моделей загальної рівноваги (SGE).

Викладає: д.е.н., проф. Івахненков С. В

Метою курсу є поглиблення та розширення навичок моделювання складних економічних та фінансових систем з використанням методів системної динаміки. В процесі навчання використовуються  імітаційні моделі та симуляційні програми для вивчення різних аспектів поведінки складних економічних та фінансових систем на макро та мікроекономічних рівнях, а також   розробка на їх основі  ефективної політики та аналізу впливу обраних стратегій на розвиток різних елементів системи та зміну її структури загалом. За допомогою сучасного програмного забезпечення iThink аспіранти вчяться використовувати кількісні та якісні дані для розробки і тестування моделей, що можуть бути використані для проведення наукових досліджень широкого спектру актуальних та дискусійних проблем, а також для забезпечення ефективної організації економічних та фінансових відносин та мікро- та макрорівні.

Викладає: к.е.н, доц. Р. Б. Семко

Метою курсу є вивчення підходів до аналізу та моделювання поведінкових особливостей економічних агентів при прийнятті фінансових рішень. Курс побудовано на теорії поведінкових фінансів, що пояснює ринкові неефективності впливом психологічних факторів та обмеженої раціональності, недосконалістю ринкового механізму. В рамках курсу розглядаються можливі аспекти впливу нераціональної людської поведінки на фінансову та інвестиційну діяльність, проводиться класифікація нераціональних особливостей поведінки різних категорій економічних агентів, визначаються моделі впливу нераціональної поведінки на економічні явища, зокрема на несправедливе ціноутворення та створення фінансових бульбашок. Ознайомлення з ключовими припущеннями, теоріями та моделями поведінкових фінансів дозволять застосовувати їх для проведення наукових досліджень реальних аспектів української економіки, зокрема фінансового ринку та ринку нерухомості. Важливою складовою курсу є формування поглиблених навичок тестування концепцій поведінкових фінансів на практиці шляхом проведення соціально-економічного експерименту. Розуміння природи аномалій зумовлених поведінковими особливостями дозволяє виробляти найефективніші стратегії управління економічними системами в умовах неефективних ринків.

Викладає: к.е.н., доц.  Шумська С. С.

Метою курсу є оволодіння ґрунтовними теоретичними знаннями і практичними навичками, які необхідні для глибокого розуміння процесів, що відбуваються в економіці на макрорівні, їх динаміки та отримання адекватної макроекономічної моделі з задовільним рівнем прогнозу.

Викладає: к.е.н., доц. Шпортюк В. Г.

Метою курсу є вивчення методологічних основ розрахунку вартості фінансових інструментів на основі стохастичного числення. У даному курсі докторанти познайомляться з основним теоретичним інструментарієм фінансового аналітика: об’єктивними та нейтральними до ризику ймовірностями, випадковим блуканням ринкових характеристик (геометричним броунівським рухом), мартингальними процесами, конструкцією інтеграла Іто, багатовимірними випадковими процесами, стохастичними диференційними рівняннями, рівнянням Колмогорова, теоріями оцінки європейських, американських та екзотичних опціонів, моделлю Блека-Шоулза та Мертона, калібраційними моделями Кокса-Інгерсола-Роса та Брейса-Гаратека-Музієли тощо. Вивчення математичних засад ціноутворення на ринку цінних паперів забезпечить розуміння динаміки вартості фінансових активів, усвідомлення чинників зміни ринкових цін та уможливить ефективність прийняття рішень щодо  концепції поведінки на фінансовому ринку.  

Викладає: к.е.н., проф. Мертенс О. В.

Метою курсу є глибинне розуміння теорії та практики сучасного управління портфелем, заснованого на застосуванні широкого спектру математичних та статистичних методів. Основна увага приділяється ознайомленню з технічною стороною розробки оптимальної стратегії поведінки інвестора на фондовому ринку та набуття навичок щодо управління портфелем цінних паперів.  В процесі навчання слухачам надається можливість практично імплементувати сучасні трейдингові стратегії, а також продемонструємо оригінальні методики гри на ринку цінних паперів.

Викладає: к.е.н, ст.викладач Зварич О. В.

Мета курсу полягає в опануванні ґрунтовних знань з організації бюджетного процесу, розвитку вмінь та навичок розробляти і застосовувати в практичній роботі кошториси доходів і видатків бюджетних установ,  планувати обсяги як бюджетних, так і позабюджетних коштів; визначати шляхи раціонального використання бюджетних коштів, економії видатків бюджет всіх рівнів,  ефективного застосування матеріальних фінансових ресурсів у бюджетних установах.

Викладає: к.е.н, доц. Прімєрова О. К.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами ґрунтовними знаннями з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг. Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовим інститутами.

Викладає курс: д.е.н., проф. Камінський А. Б.

Курс знайомить з сучасними підходами щодо ідентифікації та аналізу ризиків, оцінки їх ступеня та ймовірності настання. Розглядаються основні математичні методи та моделі вимірювання різних типів фінансових ризиків та управління ними. На реальних прикладах детально розглядаються та аналізуються ситуації використання різноманітних фінансових інструментів, прийомів фінансового менеджменту для успішного управління ризиками. Особлива увага звертається на інтерпретацію положень Базельського комітету щодо контролю за ризиками у сфері банківської діяльності та пропозицій провідних фінансових аналітиків щодо контролю над ризиками.

Викладає: д.е.н., проф. Івахненков С. В.

Курс присвячений вивченню загальних методологічних аспектів дослідження у фінансах, зокрема таких, які базуються на позитивістському та інтерпретивістському підходах та сучасних парадигмах наукового знання. Досліджуються питання базових фінансових постулатів, теорем, моделей, принципів, стандартів, гіпотез. Розкриваються питання застосування у фінансах якісних та кількісних методів дослідження, зокрема постановки експериментів, герменевтики, аналізу бізнес-ситуацій, статистичні методи, спостереження, опитування, проведення інтерв’ю тощо. Набуті в ході курсу знання дозволяють оволодіти методологією наукового дослідження сучасних Європейських та Американських стандартів освіти  третього рівня та підготувати якісний дисертаційний проект наприкінці курсу.

Ви тут:Головна Навчання PhD програма