Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:39) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Фінансове посередництво - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Ph.D. програма: курси

Логічним продовженням навчання в маґістеріумі є можливість долучення до третього рівня освіти – аспірантури або PhD програми за спеціальністю «Фінанси», яка є першою в Україні докторською програмою за європейськими стандартами, організованною  у тісній співпраці з провідними західними університетами та Школою бізнесу НаУКМА. Докторська програма дещо відрізняється від підготовки, яку пропонує традиційна аспірантура. Для кожного докторанта PhD програми з фінансів Фаховою Радою складається індивідуальний графік опонування професійно-орієнтованих дисциплін, необхідних для поглибленого вивчення матеріалу та опонування математичного інструментарію для проведення досліджень відповідно обраній дослідницькій темі. Відповідно до принципових засад органічного поєднання навчання та наукової роботи в системі вищої освіти, всіх докторантів PhD програм залучено до участі в науковій роботі в складі міжнародних дослідницьких груп. Протягом 2008-2010 в рамках PhD програми та лабораторії фінансово-економічних досліджень було сформовано 6 дослідницьких груп з PhD студентів, провідних науковців, фахівців, PhD студентів, магістрів, які працювали над вирішенням таких важливих науково-прикладних завдань: аналіз впливу прямих іноземних інвестицій та середньострокових кредитів на економічний розвиток України та країн з перехідною економікою; аналіз стабільності фінансових систем; оцінка оптимальних обсягів резервів для України в умовах економічної нестабільності; розвиток сучасних методів прийняття фінансових рішень тощо. PhD програма з фінансів орієнтована на формування нової генерації науковців-дослідників, які б досконало володіли економічною та фінансовою теорією, могли комплексно аналізувати макроекономічну та фінансову політику держави із застосуванням сучасного математичного інструментарію, були природно вмонтованими у світовий інформаційний та дослідницький простір.

Фінансове посередництво

Викладає: к.е.н, доц. Прімєрова О. К.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами ґрунтовними знаннями з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг. Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовим інститутами.

Основні завдання вивчення дисципліни полягають в: набутті студентами глибоко розуміння функціонування фінансових посередників, сутності потреб споживача та можливостей їх задоволення різними фінансовими інститутами; набутті ними вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначенні конкурентних переваг і вад окремих фінансових інститутів.

В результаті вивчення дисципліни студент має отримати глибокі знання у сфері відносин між всіма учасниками ринку фінансових послуг, навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних фінансових рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу.

Завантажити матеріали до курсу

Ви тут:Головна Навчання PhD програма Фінансове посередництво