Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:39) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Поглиблений курс економетрики - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Ph.D. програма: курси

Логічним продовженням навчання в маґістеріумі є можливість долучення до третього рівня освіти – аспірантури або PhD програми за спеціальністю «Фінанси», яка є першою в Україні докторською програмою за європейськими стандартами, організованною  у тісній співпраці з провідними західними університетами та Школою бізнесу НаУКМА. Докторська програма дещо відрізняється від підготовки, яку пропонує традиційна аспірантура. Для кожного докторанта PhD програми з фінансів Фаховою Радою складається індивідуальний графік опонування професійно-орієнтованих дисциплін, необхідних для поглибленого вивчення матеріалу та опонування математичного інструментарію для проведення досліджень відповідно обраній дослідницькій темі. Відповідно до принципових засад органічного поєднання навчання та наукової роботи в системі вищої освіти, всіх докторантів PhD програм залучено до участі в науковій роботі в складі міжнародних дослідницьких груп. Протягом 2008-2010 в рамках PhD програми та лабораторії фінансово-економічних досліджень було сформовано 6 дослідницьких груп з PhD студентів, провідних науковців, фахівців, PhD студентів, магістрів, які працювали над вирішенням таких важливих науково-прикладних завдань: аналіз впливу прямих іноземних інвестицій та середньострокових кредитів на економічний розвиток України та країн з перехідною економікою; аналіз стабільності фінансових систем; оцінка оптимальних обсягів резервів для України в умовах економічної нестабільності; розвиток сучасних методів прийняття фінансових рішень тощо. PhD програма з фінансів орієнтована на формування нової генерації науковців-дослідників, які б досконало володіли економічною та фінансовою теорією, могли комплексно аналізувати макроекономічну та фінансову політику держави із застосуванням сучасного математичного інструментарію, були природно вмонтованими у світовий інформаційний та дослідницький простір.

Поглиблений курс економетрики

Викладає: д.е.н., проф. Лук’яненко І. Г.

Даний курс є поглибленим курсом щодо засвоєння теоретичних основ, методології та застосування широкого спекту найбільш поширених сучасних економетричних методів та моделей в фінансово-економічних наукових та дисертаційних дослідженнях.. Протягом курсу аспіранти та молоді дослідники мають змогу поглиблено вивчити теорію, особливості побудови та практику застосування в наукових дослідженнях таких важливих економетричних методів та моделей, які формують економіко-математичний інструментарій сучасного дослідника як векторні авторегресійні моделі коригування похибки (VECM); системи симультативних регресійних рівнянь (SSE);, моделі лонгітюдних даних (Panel Data); логістичні (Logit) та пробіт (Probit) регресійні моделі. Крім того курс передбачає можливість ознайомлення з підходами до побудови моделей загальної рівноваги (SGE).

Кожний з розглядаємих в курсі методів ілюструється реальним прикладом з детальними поясненнями та коментарями, що дозволяє на практиці зрозуміти особливості застосування кожного методу .на практиці в фінансово-економічних  дослідженнях  на макро-та мікроекономічних рівнях.

Основний наголос робиться на виконанні творчих міні-досліджень реальних наукових проблем для реалізації основної концепціі третього рівня освіти „Досліджучи – навчаємось!! (Leaning  by doing research) з наступним дискусійним обговоренням та публічним захистом на  внутрішній підсумковій конференції курсу з можливим залученням провідних фахівців та науковців. В процесі викладання курсу передбачається засвоєння таких пакетів  прикладних програм  як EViews, Stata, Matlab.

Завантажити матеріали до курсу

Ви тут:Головна Навчання PhD програма Поглиблений курс економетрики