Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Вибіркові дисципліни для фінансистів - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Викладач: ст. викл. , к.е.н. Дадашова П.А.

4  кред., ЄКТS, 3 год./тиж., 8 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Метою курсу є формування у студентів комплексного розуміння процесу розвитку та формування фінансової наукової думки в Україні. Досягнення даної мети передбачає систематизацію знань студентів щодо основ економіки, демонстрацію зв’язку між економічними явищами та їх відображенням у створенні теоретичних положень науки, роз’яснення основних законів розвитку фінансових відносин.

Викладач: доцент Іванова Т.М.

3 кредит. ЄКТS, 2 год./тижд., 7 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Метою курсу  є формування теоретичних знань та практичних навичок з оволодіння механізму організації роботи страховиків щодо забезпечення потреб юридичних і фізичних  осіб у страхових послугах, визначення умов надання страхових послуг, особливостей страхових взаємовідносин,  вивчення різних форм  прояву ризиків у страховій справі тощо.

Викладачі: проф. Мертенс О.В., доцент Славюк Н.Р.

4 кред. ЄКТS, 3 год./тижд., 4 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Мета вивчення дисципліни - формує у студентів розуміння основних положень сучасної інституційної теорії та її використання для аналізу економічних процесів, діяльності організацій та державної політики. Значна частина курсу присвячена обговоренню застосування інституційної економіки для аналізу розвитку економіки України.

Викладач: проф. Горбачук В.М.

3 кред. ЄКТS, 2 год./тижд., 5 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Мета вивчення курсу – виробити навички та вміння наукової роботи, презентації, обговорення та публікації досліджень з елементами фінансів, а також створити мотивацію до суспільно ефективної фінансової діяльності. Завдання курсу – ознайомлення з базовими поняттями та припущеннями фінансової науки, ілюстрованими практичними прикладами, а також надання знань про фінансові інтереси, які є рушійною силою вчинків усіх сторін, здатних впливати на корпорацію, – власників, менеджерів, кредиторів, конкурентів, урядовців.

Викладач: ст. викл., к.е.н. Дяковський Д.А.

3 кредит. ЄКТS, 4 год./тижд., 6д семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Розкривається сутність фінансового права як публічної галузі права, категорій та понять фінансового права, зміст окремих правових інститутів на базі сучасного фінансового законодавства України. Метою курсу є формування системи теоретико-методичних знань та практичних навичок в галузі фінансового права як окремої ланки права. Завданнями курсу є: вивчення теорії фінансового права, набуття навичок аналізу практики застосування фінансового законодавства, законодавчого регулювання захисту прав громадян, підприємств, держави та інших суб’єктів фінансових правовідносин, з'ясування сутності та значення фінансової діяльності держави, принципів і методів і правових основ її; ознайомлення з джерелами фінансового права; вивчення інститутів фінансового права (бюджетне право, податкове право).

Викладач: ст. викл., к.е.н. Дяковський Д.А.

3 кредит. ЄКТS, 2 год./тижд., 5 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Метою курсу є надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціо­нування інвестиційного процесу, сучасних методів оцінки цінних паперів та управління інвестиціями, принципів функціонування фінансових ринків. Вивчення курсу повинно надати студенту можливість: розуміти зміст, цілі та методи управління інвестиціями; знати основні принципи та особливості фун­кціонування фінансових ринків в сучасній економіці; мати знання та розумін­ня основних інструментів інвестування; знати та вміти користуватись сучас­ними методами оцінки цінних паперів; знати та вміти використовувати методи управління інвестиційним портфелем.

Викладач: доц. Семко Р.Б.

3 кредит. ЄКТS, 2 год./тижд., 7 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Limited Dependent Variable (LDV) models are very popular in modelling and forecasting different real-life outcomes, such as in constructing credit scoring models by commercial banks, predicting company bankruptcies, determining the probability of winning elections or sports matches, weather forecasters calculating the probability of rain, or SMM attempting to determine whether customers will click on Google ads. What factors influence respondent answers? How do people decide what car color to select? How many patents can Apple receive with an additional one billion US dollars of R&D expenditures or What determines the number of banking outlets in the Ukrainian regions? What factors impact the amount of issued bank credits in foreign currency? These and many other questions can be answered and problems solved using LDV models. In addition, some of the models examined in the course are frequently used in many other areas, e.g. Regularized Logistic Regression is a workhouse in personalized recommender systems to suggest new friends in social networks.  All LDV regression models will be estimated using the Maximum Likelihood Method, and for each empirical model, underlying latent models will be provided.

Викладач: ст. викл.  Новік А.Ю.

3 кред., ЄКТS, 2 год./тиж., 8 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Метою курсу  є формування теоретичних знань та практичних навичок з оволодіння та застосування сучасних методів імітаційного моделювання та аналізу взаємозв’язків елементів складних економічних та фінансових систем в динаміці. Завданням курсу є розвиток у студентів вміння ідентифікації, формулювання та розв’язання динамічних проблем на мікро- та макрорівні; отримання практичних навичок структурного представлення та ілюстрації взаємозв’язків між елементами систем на рівні окремих проектів, підприємств, регіонів, країн та світу в цілому за допомогою  програмного забезпечення IThink; вивчення проведення поглибленого аналізу за допомогою віртуального відтворення в часі процесів, що виникають між всіма ланками складних систем з метою пошуку оптимальних та ефективних методів управління та регулювання для застосування їх в реальності.  Предметом курсу є теоретико-методологічні засади застосування системної динаміки для моделювання складних соціально-економічних систем.

Викладач: проф. Івахненков С.В.

4 кред., ЄКТS, 3 год./тиж., 7 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

The purpose of the course. This course analyses the basic components of information systems and examines how information technology affects the nature of business in general and accounting and finance in particular. In addition to analyzing technology-driven changes, the course examines the relationship and distinctions between accounting information systems and the total management information system environment. This course is an introduction to how accounting and financial activities are implemented and integrated in computer-based accounting information systems.

Викладач: ст. викл. Жук В.М.

5 кредит. ЄКТS, 4 год./тижд., 8 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Під час вивченння курсу буде розглянуто сучасні типи динамічних імовірнісних моделей – моделі простору станів, приховані моделі Маркова, Баєсівські мережі тощо. Крім того буде розглянуто методи кластерного, факторного та дискримінантного аналізу, які широко застосовуються у корпоративно-фінансовій практиці, зокрема для тестування настання кризових явищ, банкрутства підприємств, для ранжування об’єктів за ступенем ризику. Як специфічний підвид згаданих типів аналізу, студентам буде надано практичні навички з використання різних архітектур штучних нейромереж, та баз знань нечіткої логіки, які відмінно себе зарекомендували у сучасних системах аналізу та прийняття фінансово-економічних рішень, а також у наукових дослідженнях.

Викладач: проф. Івахненков С.В.

3  кред., ЄКТS, 2 год./тиж., 8 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

The purpose of the course is to develop an understanding of the auditing process philosophy and the role of external and internal auditing function in an organization. The risk and control, evidence and documentation concepts are considered. The course covers responsibilities of auditors, development of audit programs, accumulation of audit evidence and audit reporting. It presents the preparation of audit working papers supporting an examination of the records and procedures of an enterprise. It discusses the auditor report and opinion of the auditor to management, stockholders and others.

Викладач: доц. Гладких Д.М.

4  кред., ЄКТS, 3 год./тиж., 8 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Мета вивчення дисципліни – отримання студентами базових знань про місце і роль банків в економічній системи суспільства, про організацію роботи комерційного банку та технології здійснення основних банківських операцій та надання банківських послуг.

Завдання курсу – ознайомлення з діяльністю банків та банківської системи в умовах ринкової економіки, вивчення структури і методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг, набуття загальної уяви щодо змісту основних банківських операцій.

Викладач: проф. Галицька Е.В.

2 кред. ЄКТS, 1 год./тижд., 2 семестр (забезпечує кафедра фінансів)

Мета дисципліни полягає в тому, щоб підготувати студентів  до самостійної  майбутньої практичної діяльності, а також є запорукою їх успіху у навчанні, оскільки сприяє набуттю навичок коректної ділової поведінки та вдосконаленню міжособистісного спілкування. У процесі вивчення дисципліни у студентів формується система знань, правил та норм ділового спілкування.

Викладач: асистент Лещенко П.А.

3 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 2д. семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Мета курсу – оволодіння теоретичними і практичними знаннями щодо загальної структурно-логічної концепції фінансово-економічної складової у бізнес-середовищі, суті та місці фінансів, економічного аналізу, маркетингу та менеджменту в системі ведення бізнесу (підприємницької діяльності) та їх взаємодія з бізнес-середовищем і зовнішніми факторами.  

Ви тут:Головна Навчання Запис на вибіркові дисципліни Вибіркові дисципліни для фінансистів