Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Мікроекономіка - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однією з найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси, банківська справа та страхування”.

Мікроекономіка

Викладачі: доц. Базілінська О.Я., ст. викл. PhD  Неживенко О.В.

5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 3 семестр, екзамен (забезпечує кафедра фінансів)

Дисципліна “Мікроекономіка” відноситься до блоку нормативних дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки спеціалістів напряму 0501 “Економіка і підприємництво”.

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з теорії поведінки споживача, теорії підприємства та ринкових структур, ринку факторів виробництва.

Предмет дисципліни – поведінка на ринку економічних суб’єктів, які прагнуть вигоди, оптимально використовуючи обмежені ресурси альтернативного застосування.

По закінченню вивчення дисципліни фахівець повинен:

ЗНАТИ: закономірності формування попиту і пропозиції, впливу на них різних ринкових факторів та мотивів індивідуальної поведінки окремого споживача і виробника; основні типи ринкових структур та принципів ринкової поведінки підприємства; особливості ціноутворення на ринках факторів виробництва; закономірності встановлення загальної економічної рівноваги.

ВМІТИ: дослідити на практиці поведінку та механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами, що необхідно для більш ефективного розподілу власних коштів, раціонального ведення справ; самостійно розробити способи досягнення погоджених рішень між суб’єктами в різних господарських ситуаціях; моделювати ситуації та приймати рішення з питань управління виробництвом в умовах невизначеності й асиметричності інформації.